Hét Bakkerscafé - Over ons

Over ons

Stichting Bakkerscafé

Organogram

Stichting Bakkerscafé is een zelfstandige stichting met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het bestuursmodel is als als volgt georganiseerd

Raad van Toezicht
Bestuur
Directeur
Coaches - Assistent functies - Trajectmedewerkers

Het bestuursmodel is als boven georganiseerd, waarbij:

De Raad van Toezicht 3 zetels heeft welke, vanwege oorsprong en samenwerking, vooralsnog worden ingevuld door managers/bestuurders van de zorginstellingen Pluryn, RIBW en Driestroom. Deze zetels zijn onbezoldigd.

Het bestuur wordt gevormd door personen die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur, waarbij in de verdeling van deskundigheid wordt gezocht naar een balans in zorg- commerciële- en arbeidsmatige kennisgebieden. Deze zetels betreffen vrijwilligerswerk.

De directeur, coaches en assistenten in dienst zijn van Stichting Bakkerscafé.
Stichting Bakkerscafé hanteert de horeca CAO bij inschaling en verloning van medewerkers in dienst van de stichting. Hiermee is het verschil in hoogste en laatste salaris bepaald door de loonschalen van de CAO en nooit meer dan factor 4.

Trajectmedewerkers op basis van een ontwikkeltraject (stage, re-integratie, vrijwilligerswerk, dagbesteding,..) werkzaam zijn bij stichting Bakkerscafé.

Directeur hiërarchisch leidinggevende is van assistenten, coaches en trajectmedewerkers.

Kernwaarden van Hét Bakkerscafé zijn: Kwaliteit, Ontwikkeling en Samen Succesvol.

Onze Missie

Waar wij voor staan

Het in de statuten van de stichting (artikel 3) beschreven doel is als volgt:

  • Het exploiteren van een maatschappelijke onderneming gericht op maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot arbeid en/of opleiding op welk gebied dan ook, door het aanbieden van een arbeidsmatige leer en/of werkomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

  • De exploitatie van een op wijkbewoners gericht ontbijtcafé met bakkerij
  • Het verlenen van diensten op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsintegratie en leerwerktrajecten.

Deze doelstelling hebben wij uitgewerkt in de volgende missie, visie en strategie

Hét Bakkerscafé is een kleinschalige, biologische bakkerij met ontbijt-lunch café met producten van hoogstaande kwaliteit die afgenomen worden door horeca gelegenheden in Nijmegen en consumenten in een prettige en informele sfeer.

Hét Bakkerscafé laat zien en draagt uit dat een kwalitatief hoogstaand product professioneel en goed is te realiseren in een succesvol bedrijf dat wordt gerund met een grote verscheidenheid aan mensen met een (nog) grote afstand tot de samenleving en/of arbeidsmarkt. In deze omgeving biedt Hét Bakkerscafé trajecten op het gebied van welzijn én op het gebied van werk.

Hét Bakkerscafé biedt aan mensen met afstand tot de samenleving en/of arbeidsmarkt de mogelijkheid om zich op hun eigen niveau maximaal te ontwikkelen op het gebied van sociale activering, zelfredzaamheid, persoonlijke vaardigheden en specifieke vak- en arbeids-vaardigheden. Het doel is de voorwaarden te scheppen dat mensen zich kunnen ontwikkelen naar de meest optimale vorm van maatschappelijke participatie.

Hét Bakkerscafé is een ontmoetingsplek op een aantrekkelijke plaats in een levendige wijk, voor buurtbewoners en voor andere geïnteresseerden, voor mensen mét en zonder beperkingen. De missie van stichting Bakkerscafé is vastgelegd in de statuten. De statuten zijn hier te downloaden.

Onze Visie

Waar wij voor gaan

Hét Bakkerscafé streeft er naar het beste biologische brood van Nijmegen te bakken, voor buurtbewoners en voor horecaondernemers verspreid door Nijmegen. De producten in de lunchroom zijn zoveel mogelijk biologisch, duurzaam en huisgemaakt, en worden professioneel vervaardigd en geserveerd.

Hét Bakkerscafé biedt ontwikkeltrajecten op maat voor mensen met afstand tot de samenleving en/of arbeidsmarkt waardoor participatie in het maatschappelijk verkeer wordt bevorderd en mogelijkheid wordt geboden arbeids- en vakvaardigheden te ontwikkelen.

Hét Bakkerscafé is voor zorginstellingen, gemeenten, werkbedrijven en scholen een partner die met ontwikkeltrajecten op maat een plek biedt voor observatie, training, re-integratie, dagbesteding en scholing.

Hét Bakkerscafé heeft een netwerk van partner bedrijven om zich heen waar medewerkers ervaring op kunnen doen en arbeids- en vakvaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Onze Strategie

Hoe wij onze doelen willen behalen

De (bakkerij)medewerkers van Hét Bakkerscafé zetten zich blijvend in om de bakkerijproducten kwalitatief hoogstaand te houden, te verbeteren en te voldoen aan de vraag van de consument en horeca-afnemer door intensief klantencontact en deskundigheidsbevordering.

De (horeca)medewerkers van Hét Bakkerscafé zetten zich blijvend in om de ontbijt-lunchcafé producten van kwalitatief hoog niveau te houden, zoveel mogelijk biologische en/of duurzaam vervaardigde en huisgemaakte producten te gebruiken en in te spelen op de wens van consumenten. Horeca-coaches dragen er zorg voor dat producten worden bereid en gasten worden geholpen op een professionele manier die voldoet aan een hoge horecastandaard. Dit wordt bereikt door gedegen klantencontact, marktonderzoek en deskundigheidsbevordering.

Hét Bakkerscafé biedt dagbestedingsplekken, stageplekken, observatie en/of werkervaringsplekken, zowel intern als extern. Afhankelijk van de ontwikkelingsvraag en mogelijkheden van medewerkers draagt Hét Bakkerscafé bij aan het inzichtelijk maken van niveau van arbeids- en vakvaardigheden, het ontwikkelen van arbeids- en vakvaardigheden door training en/of door werkervaring op te bouwen.

Hét Bakkerscafé bouwt een netwerk op van bedrijven, primair horecagelegenheden en bakkerijen, waar medewerkers werkervaring op kunnen doen en feedback ontvangen op hun functioneren. Dit wordt gerealiseerd door het intensiveren van bestaande contacten vanuit verkoop bakkerijproducten en uitbouwen van nieuwe contacten.

Hét Bakkerscafé intensiveert en hernieuwt contacten met zorginstellingen, gemeenten, scholen en werkbedrijven om medewerkers door te kunnen verwijzen naar her- en re-integratiedeskundigen om hun ontwikkeling elders voort te kunnen zetten, in de vorm van dagbesteding, vrijwilligerswerk of (deels) betaald werk.

Hét Bakkerscafé investeert in de relatie met de buurt en haar bewoners, door een actieve bijdrage te leveren bij activiteiten en evenementen en bij de buurt(bewoners) betrokken ondernemerschap. Hét Bakkerscafé geeft daarbij vorm aan een open inspirerende sfeer, waarin de talenten van medewerkers en de bijzondere missie zichtbaar is. Op die manier is Hét Bakkerscafé een ontmoetingsplek voor veel verschillende mensen, door veel verschillende mensen.

Onze Cijfers

In onze statuten (artikel 3 en artikel 19) staat het volgende beschreven over het financieel beleid van stichting Bakkerscafé:

  • Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
  • De stichting kan haar doel trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de vermelde doelstelling van de stichting.
  • Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquiditeitssaldo vastgesteld.
    De raad van toezicht dient te zorgen dat het batige liquiditeitssaldo ten goede komt aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als het vermelde doel van de stichting.

Een kijkje in onze financiële structuur en publicatiecijfers van de afgelopen jaren

In 2016 heeft hét Bakkerscafé voorgesorteerd op de uitbreiding naar een tweede locatie om nog meer ruimte te bieden aan kansrijke werkplekken voor de doelgroep van onze maatschappelijke missie.

In 2017 is deze uitbreiding gerealiseerd en is geïnvesteerd in het creëren van werkprocessen en werkruimte die aansluiten bij onze maatschappelijke doelstellingen.

In 2018 zijn werkprocessen verder gestabiliseerd en zijn er aanloopkosten geweest in de opbouw van de tweede vestiging.

De verhouding zorgkosten, tegemoetkomingen zorgkosten en reguliere inkomsten en kosten kun je lezen in de bijlage 'Toelichting publicatiecijfers'

Onze Resultaten

Hét Bakkerscafé wil een positieve maatschappelijke impact maken, hier kun je zien wat wij bereiken

Infographic Impact Hét Bakkerscafé 'The Sequel'

Lees hieronder onze beide uitgebreide impactrapportages voor de toelichting. Wil je zelf ook aan de slag met impact meten? Download dan het meetinstrument dat Hét Bakkerscafé in samenwerking met Avance-Impact heeft gemaakt voor het meten van ontwikkeling van trajectmedewerkers.

Impactrapport no.1
Impactrapport 'The Sequel'
Ons Meetinstrument

Jaarlijks houden we voor onszelf, en ter verantwoording aan onze stakeholders, bij hoe de stand van zaken is met betrekking tot onze KPI’s. Lees hierover een samenvatting van het afgelopen jaar.

Samenvatting KPI's

Hét Bakkerscafé vertelt graag over onze manier van sociaal ondernemen! Voor aanvragen van interviews, deelname aan onderzoek of presentaties, neem dan contact op met Eva Walraven.

post@bakkerscafe.nl


Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Op zoek naar meer informatie over Hét Bakkerscafé?
Neem dan contact op via post@bakkerscafe.nl of bel 024 848 85 60